tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Treść umowy o współpracy z UMCS
Treść umowy o współpracy z UMCS
Napisał Sekretariat   
Środa 13 stycznia 2010

Umowa o współpracy

Zawarta w dniu 2 grudnia 2009r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, zwanym dalej Uniwersytetem, reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, Rektora Uniwersytetu a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200 Włodawa, zwanym dalej Szkołą reprezentowanym przez mgr Eugeniusza Omelczuka, dyrektora Szkoły.

§1.

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie obszarów wzajemnej współpracy.

§2. Uniwersytet zobowiązuje się do:

1.  Objęcia systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych.

2.      Prowadzenia wykładów uwzględniających zagadnienia maturalne i olimpijskie, ze szczególnym akcentem na przedmioty doświadczalne.

3.              Nadzoru nad praktykami przedmiotowymi i pedagogicznymi odbywanymi w Szkole przez studentów Uniwersytetu.

4.      Współpracy studentów Uniwersytetu i młodzieży Szkoły na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, radia akademickiego i teatru.

5.      Udostępniania dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu.

6.      Współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki.

7.              Ułatwienia młodzieży Szkoły dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

8.              Nagłośnienia faktu współpracy w jego wydawnictwach i stronie www.

Szkoła zobowiązują się do:

1.  Udziału uczniów Szkoły w imprezach organizowanych przez Uniwersytet.

2.      Współpracy w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.

3.             Umożliwienia odbywania hospitacji lekcji i praktyk studenckich studentom Uniwersytetu.

4.             Ekspozycji materiałów informacyjnych Uniwersytetu.

5.      Nagłośnienia faktu współpracy w jej wydawnictwach i stronie www.

§3.

1.  Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy z ramienia Uniwersytetu jest: mgr Małgorzata Pikul

2.               Z ramienia Szkoły osobą odpowiedzialną jest: mgr Mirosław Trociuk


§4.

1.             Umowa zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.             Każda ze stron ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Wypowiedzenie musi odbyć się w formie pisemnej.

3.      Wypowiedzenie umowy wchodzi w życie pierwszego dnia następnego semestru, licząc od dnia wypowiedzenia.

§5.

1.             Sprawy nieuregulowane niniejszą umową normowane są przepisami kodeksu cywilnego.

2.      Strony   będą   dążyć   do   polubownego   rozstrzygnięcia   wszystkich   sporów dotyczących interpretacji zapisów tej umowy.

3.             Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Oferta edukacyjna
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
6181893