tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Przetarg na dostawę produktów żywnościowych
Przetarg na dostawę produktów żywnościowych
Napisał Sekretariat   
Piątek 16 lipca 2010

Ogłaszenie o przetargu  nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawy produktów żywnościowych

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH  NR  1

i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

we  Włodawie

ul. Modrzewskiego 24

tel. /fax 0-82-5721-488 

e-mail:

www.2lo.wlodawa.pl

Ogłasza  przetarg  nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

na dostawy produktów żywnościowych

CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3, 15.11.00.00-2, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3, 15.22.00.00-6,  15.81.10.00-6, 15.85.10.00-8,03.21.21.00-15.33.11.70-9

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie z podziałem na:

Pakiet I – artykuły ogólnospożywcze     CPV 15.00.00.00-8

Pakiet II – mleko i przetwory mleczne    CPV 15.50.00.00-3

Pakiet III – mięso                                    CPV 15.11.00.00-2

Pakiet IV – wędliny                                 CPV 15.10.00.00-9

Pakiet V – warzywa, owoce, jaja             CPV 15.30.00.00-1, 03.14.25.00-3

Pakiet VI – ryby                                      CPV 15.22.00.00-6,

Pakiet VII – pieczywo                            CPV 15.81.10.00-6

Pakiet VIII – artykuły garmażeryjne       CPV 15.85.10.00-8

Pakiet IX – ziemniaki                              CPV 03.21.21.00-1

Pakiet X- mrożonki                                  CPV 15.33.11.70-9

2.      Określenie asortymentu oraz wielkości dostaw zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

3.      Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.      Zamówienia będą realizowane sukcesywnie od dnia 01.09.2010r do dnia 24.06.2011 r.

5.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące, 22‑200 Włodawa, ul. Modrzewskiego 24, w pok. 4  w godz. od 8oodo 15oo.

6.      Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.07.2010 r.

7.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej www.2lo.wlodawa.pl          

8.      Oferty należy składać do dnia 17.08.2010r. do godz. 10 00 w sekretariacie Zamawiającego.

9.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.08.2010 r. o godz. 10 20 w siedzibie Zamawiającego.

10.  Kryterium  oceny ofert - cena brutto / 100% /.

11.  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

12.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13.  Zamawiający nie będzie żądał wpłacenia wadium.

14.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

15.  Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają  zastosowania.

16.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Zdzisław Kozłowski, który udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 15oo 
Tel.  0-82-5721-488.

17.  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków zawartych w SIWZ oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

18.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      Odpowiednio wypełniony formularz ofertowy (na wybrany pakiet lub pakiety) stanowiący Załącznik Nr 1,

2)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2   ustawy, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

4)      dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

5)      umowę regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

6)      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu   o złożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

               

            

     

 

SIWZ oraz pozostałe niezbędne pliki do pobrania          

        Włodawa  20.07.2010r.                                                                 DYREKTOR

Ostatnia aktualizacja ( Wtorek 20 lipca 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Oferta edukacyjna
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
6181994