tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Kalendarz roku szkolnego 2011/2012
Kalendarz roku szkolnego 2011/2012
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 22 sierpnia 2011

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia 2011 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:-   język polski-   drugi przedmiot 9    stycznia 2012 r.10    stycznia 2012 r.(podstawa prawna:§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
4 Ferie zimowe 16 29 stycznia 2012 r.województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie23 stycznia 5 lutego 2012 r.województwa: Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie30 stycznia - 12 lutego 2012 r.województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie13 26 lutego 2012 r.województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
5 Wiosenna przerwa świąteczna 5 10 kwietnia 2012 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:a)           w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennymb)           dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. ac)           w pozostałych szkołach podstawowychd)           dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej(podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:a)  w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:-   część humanistyczna-   część matematyczno-przyrodnicza-   część z języka obcego nowożytnegob)  dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:-   część humanistyczna-   część matematyczno-przyrodnicza-   część z języka obcego nowożytnegoc)  w pozostałych gimnazjach:-   część humanistyczna-   część matematyczno-przyrodnicza-   część z języka obcego nowożytnegod)  dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:-   część humanistyczna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  -   część matematyczno-przyrodnicza-   część z języka obcego nowożytnego (podstawa prawna:§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) 6 stycznia 2012 r. (w związku z tym, że 6 stycznia jest dniem świątecznym, ustawowo wolnym od pracy, zajęcia kończą się 5 stycznia 2012 r.)lub27 kwietnia 2012 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 13 stycznia 2012 r.lub15 czerwca 2012 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej:-    język polski-    drugi przedmiot-    język ojczysty w szkołach lub oddziałachz ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej 8    maja 2012 r.9    maja 2012 r.10    maja 2012 r.(podstawa prawna:§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
11 Egzamin maturalny:-       część ustna-       część pisemna ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
    (podstawa prawna:§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:a)              w okresie zimowym-    etap pisemny-    etap praktycznyb)           w okresie letnim-    etap pisemny-    etap praktyczny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej- dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu-    dla absolwentów techników,
techników uzupełniających i szkół policealnych
kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika- dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe-   dla absolwentów wszystkich
typów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe,
którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły
w kwietniu lub czerwcu-   dla absolwentów techników,
techników uzupełniających i szkół
policealnych
kształcących w tych samych zawodach, w
których
kształcą technika
-   dla absolwentów zasadniczych
szkół zawodowych i szkół policealnych
kształcących
w tych samych zawodach, w których
kształcą
zasadnicze szkoły zawodowe
(podstawa prawna:§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobuoceniania, klasyfikowania i promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianówi egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.)
 13 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 czerwca 2012 r.(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoweji Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawieorganizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
14 Ferie letnie 30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

W skrócie
Pierwszą szkołą zawodową we Włodawie była, utworzona w 1929 r. przy Sierocińcu im. Tadeusza Kościuszki, Sejmikowa Szkoła Rzemiosł Sejmiku Włodawskiego. Posiadała ona internat i mieściła się w dzisiejszym budynku oddziału internistycznego Szpitala Powiatowego.
Licznik odwiedzin
5834717