tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji
Napisał Administrator   
Czwartek 27 marca 2008

Ogólne zasady rekrutacji uczniów
do klas pierwszych
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
we Włodawie
ul. Modrzewskiego 24
na rok szkolny 2008/2009
www.2lo.wlodawa.pl

 

Nabór do klas pierwszych liceum prowadzonych przez Powiat Włodawski jest scentralizowany. Absolwenci gimnazjów niebędących w procesie scentralizowanego naboru składają podania w sekretariacie II LO - ul. Modrzewskiego 24 - >>KONTAKT<< . W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną na podstawie obowiązujących przepisów (rozporządzenie MENiS z 20.02.2004 r. i zasad rekrutacji Lubelskiego Kuratora Oświaty do publicznych szkół województwa lubelskiego w roku szkolnym 2008/2009).

Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej liceum na rok szkolny 2008/2009

I.Na rok szkolny 2008/2009 II Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie, prowadzi nab ór do 9 klas pierwszych .
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decyduje suma punktów uzyskanych:

 1. za test kompetencji przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 2. z przeliczenia na punkty ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka do wszystkich klas pierwszych oraz z przeliczenia

  • do klasy Ia – humanistyczno-prawniczej – oceny z historii lub wiedzy o społeczeństwie

  • do klasy Ib – matematyczno-fizycznej z informatyką – oceny z fizyki lub informatyki

  • do klasy Ie – biologiczno-chemicznej – oceny z biologii lub chemii

  • do klasy Ie – edukacji europejskiej – oceny z historii lub wiedzy o społeczeństwie

  • do klasy If – usportowionej – oceny z biologii lub geografii

  • do klasy Ig – turystyczno-ekologicznej – oceny z biologii lub geografii

  • do klasy Ih – lingwistyczno-medialne – oceny z geografii lub wiedzy o społeczeństwie

  • do klasy Ii – menadżersko-informatycznej – oceny z fizyki lub informatyki

  • do klasy Ij - służb granicznych – oceny z geografii lub wiedzy o społeczeństwie.

 3. za inne osiągnięcia ucznia, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

   1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

   2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim,

   3. osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I, II, III miejsce,

   4. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szk ół

   5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.II. Ustala się następujące zasady naliczania punktów w kryteriach, o których mowa w ust. 2 i 3:

 1. za oceny z każdego z czterech przedmiotów maksymalnie po 20 punkt ów, w tym:

  1. celujący - 20 punktów,

  2. bardzo dobry - 15 punktów,

  3. dobry - 10 punktów,

  4. dostateczny - 5 punktów,

  5. dopuszczający - 2 punkty.

 2. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt.,

 3. potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewó dzkim, w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty (finaliści tych konkursów)– 6 pkt. (niezależnie od liczby konkursów, w których kandydat uzyskał tytuł finalisty),

 4. potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym tym:
  - I miejsce lub tytuł laureata - 3 pkt;
  - II miejsce lub tytuł finalisty - 2 pkt,
  - III miejsce lub wyróżnienie – 1 pkt

 5. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół – 1pkt.,

 6. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego – 2 pktIII. O zakwalifikowaniu do określonej klasy decyduje deklaracja i suma uzyskanych punktów.

IV. W przypadku równej minimalnej sumy punktów pierwszeństwo w przyjęciu do liceum mają kandydaci w uporządkowaniu hierarchicznym:

  • sieroty, osoby przebywające w placó wkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

  • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny tok lub program nauczania,

  • kandydaci z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej,

  • kandydaci, kt órzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

  • kandydaci, którzy uzyskali wyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego,

  • kandydaci z wyższą średnia ocen uzyskaną na świadectwie gimnazjalnym z przedmiotów obowiązkowych,

  • kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego,

  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego

  • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z:
   - matematyki (do klasy 1i)
   - historii (do klas 1a, 1e,)
   - informatyki (do klas 1b, 1i)
   - fizyki (do klas 1b, 1d)
   - biologii (do klas 1d, 1f, 1g)
   - chemii (do klasy 1d,)
   - wiedzy o społeczeństwie (do klas 1a, 1e, 1g, 1h, 1j)
   - geografii (do klas 1e, 1f, 1g, 1i, 1j)
   - wychowania fizycznego (do klas 1f,)
   - j. angielskiego (do klasy 1j)
   - j. niemieckiego (do klasy 1j)V. Kandydaci zwolnieni z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum przez dyrektora właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów. Liczbę punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez tych kandydatów podwaja się.Włodawa, dnia 29 lutego 2008 r.

Ostatnia aktualizacja ( Czwartek 27 marca 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5851361