tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Ruszył rządowy program Wyprawka szkolna
Ruszył rządowy program Wyprawka szkolna
Napisał Sekretariat   
Środa 29 sierpnia 2012

„Wyprawka szkolna”

Ruszył rządowy program„Wyprawka szkolna”. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można składać do 7 września 2012 r. w sekretariacie szkoły przy ul. Modrzewskiego 24.

Szczegółowe warunki udzielania tej pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz.U.2012.706).

Potrzebne pliki:

Wniosek wraz z instrukcją

Wniosek wraz z instrukcją dla uczniów z orzeczeniem o potrzebach kształcenia specjalnego

Oświadczenie sładane w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o wysokości dochodów

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w 2012 r. jest udzielana:

- uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

a) w kl. I-IV szkoły podstawowej;

b) w kl. I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

c) w kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum;

d) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia;

e) w kl. IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych;

f) w kl. I liceum plastycznego;

- bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie, uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy            z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających) dla dzieci i młodzieży lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych                 II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub liceów plastycznych.

Warunki przyznawania pomocy na zakup podręczników:

dochód na osobę nie może przekroczyć 504 zł netto (klasy I szkoły podstawowej,                klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia);

dochód na osobę nie może przekroczyć 351 zł netto (klasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II  -  IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego);

dochód na osobę w rodzinie może przekroczyć kryterium dochodowe 351 zł nettoliczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniówklasy II-IV szkoły podstawowej, klasy II-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy I liceum plastycznego (uzasadnione przypadki: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali                              w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; w przystosowaniu            do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego   i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej);

bez względu na wysokość dochodu w rodziniewymagana jest kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013 (bez względu na miejsce zamieszkania).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:

- w przypadku uczniów kl. I szkoły podstawowej gdy dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                         o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny za rok kalendarzowy 2011 (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych               w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego                        lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

- w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,              z późn. zm.) zaświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny (można dołączyć oświadczenia o wysokości dochodów) – jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych               z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego / okresowego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego / okresowego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego / okresowego dot. miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- w przypadku uczniów kl. II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej gdy kryterium dochodowe w rodzinie przekracza 351 zł netto na osobę netto (dochód obliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U.                z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą dochód i określającą trudną sytuację życiową / losową (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,            z późn. zm.) oraz opisać ją w uzasadnieniu;

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego (niedowidzącego), niesłyszącego (słabo słyszącego, niedosłyszącego), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną                            z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej (bez względu na dochód) – kopię aktualnego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wartość dofinansowania do podręczników w 2012 r. wynosi:

180 zł – dla ucznia kl. I-III szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

210 zł – dla ucznia kl. IV szkoły podstawowej (+ uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną);

325 zł – dla ucznia kl. I-III gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

352 złdla ucznia kl. I ponadgimnazjalnej dla młodzieży (+ uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej: technikum, technikum uzupełniającego, liceum ogólnokształcącego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, posiadający orzeczenie             o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

W przypadku szkół publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Włodawa dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu.  W przypadku szkół prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego niż Gmina Miejska Włodawa oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, koszty te zwraca Urząd Miasta Włodawa.

Dowodem zakupu podręczników może być:

 - faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego);

 paragon;

 oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację                 o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”);

 potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników dla grupy uczniów) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki).

Ostatnia aktualizacja ( Środa 29 sierpnia 2012 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5840743