tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Ogłoszenie o przetargu na remont dachu
Ogłoszenie o przetargu na remont dachu
Napisał Sekretariat   
Wtorek 2 września 2008

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

we Włodawie ul. Modrzewskiego 24

 tel. /fax 0-82-5721-488 e-mail: www.2lo.wlodawa.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części wschodniej dachu budynku dydaktycznego szkoły

CPV 45.26.00.00-7

1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części wschodniej dachu budynku dydaktycznego szkoły. Zakresem zamówienia objęte będą następujące prace :

- demontaż instalacji odgromowej,

- demontaż czap kominowych,

- nadmurowanie kominów wentylacyjnych ,

     - nadmurowanie ściany budynku ,

- montaż i wypoziomowanie murłat ,

- montaż krokwi ,

- ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm,

- ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na łatach oraz obróbek blacharskich w kolorze czerwonym,

- montaż rynien i rur spustowych PCV,

- montaż instalacji odgromowej,

- wykonanie podbitki okapów deskami lub panelami PCV.

2.      Szczegółowy wykaz wielkości i zakresu robót zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

3.      Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4.      Wymagany termin wykonania zamówienia do 01.12.2008 r.

5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące 22-200 Włodawa ul. Modrzewskiego 24,   w pok. 4  w godz. od 8oodo 15oo.

6.      Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2008 r.

7.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej www. 2lo.wlodawa.pl          

8.      Oferty należy składać do dnia 24.09.2008r. do godz. 10 00 w sekretariacie Zamawiającego.

9.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.09.2008 r. o godz. 10 10 w siedzibie Zamawiającego.

10.  Kryterium  oceny ofert - cena brutto / 100% /.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

12.  Zamawiający nie będzie żądał wpłacenia wadium.

13.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14.  Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają  zastosowania.

15.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Zdzisław Kozłowski,                       który udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 15oo 
Tel.  0-82-5721-488.

16.  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków zawartych w SIWZ oraz art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

17. W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla      uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      Odpowiednio wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 wraz z kosztorysem ofertowym.

2)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2   ustawy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

4)      polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

5)      umowę regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego /jeżeli dotyczy/.

6)      Oświadczenie wykonawcy dotyczące wskazania tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom– stanowiące Załącznik Nr 4 do

      SIWZ.

7)      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu   o złożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

          Włodawa 02.09.2008r.                                                         DYREKTOR

 

Ostatnia aktualizacja ( Czwartek 18 września 2008 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Powiat włodawski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

W skrócie

Czy wiesz, że w dniu 1 lutego 1929 r. otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową, była to szkoła koedukacyjna która, mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

Licznik odwiedzin
5851556