tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Modrzewiak odkryje Grecję, a potem całą Europę
Modrzewiak odkryje Grecję, a potem całą Europę
Napisał Sekretariat   
Wtorek 11 kwietnia 2017

Osiemnastu uczniów klasy III technik informatyk oraz siedemnastu z klasy technik żywienia i usług gastrono­micznych ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie wraz ze swoimi na­uczycielami wyjedzie (14-31 maja) do Grecji - na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+2017. W przyszłym roku praktyki mają odbywać się także w innych krajach Europy.


    Niedawno zorganizowano spotkanie z uczniami i nauczycielami w celu przedstawienia  ogólnych założeń programu Erasmus+ oraz spraw organizacyjnych związanych z zagranicznymi praktykami zawodowymi. - Przedstawione zostały zalety praktyk zagranicznych, sposób finansowania oraz kryteria stawiane uczestnikom - mówi Eugeniusz Omelczuk, dyrektor szkoły. - Przeprowadzono rozmowy indywidualne z potencjalnymi uczestnikami projektu, w czasie których rozpoznano ich potrzeby i zachęcono do nauki języka obcego oraz przedmiotów zawodowych. Odbyło się również spotkanie z rodzicami uczniów, na którym przedstawiono warunki i zasady odbywania zagranicznych praktyk. Wyjaśnione zostały najważniejsze kwestie związane ze stanem zdrowia i możliwościami podróżowania. Rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w projekcie. Obecnie trwają zajęcia z nauki języka angielskiego przygotowujące do wyjazdu.


   Grecja to jednak dopiero początek. Na przyszły rok szkolny 2017/2018 ZSZ nr 1 i II LO złożył projekt do udziału w programie Erasmus+ uczniów we wszystkich zawo­dach, w jakich kształci technikum. Projekt dotyczy realizacji w 2018 r. dwutygodnio­wych zagranicznych praktyk zawodowych dla 80 uczniów technikum w trzech za­wodach. W okresie 5-16 marca w Wielkiej Brytanii odbędzie praktykę zawodową 20 uczniów technikum w zawodzie technik in­formatyk (w JZ Technologies w Londynie), w okresie od 9-20 kwietnia 30 uczniów technikum hotelarskiego w hotelach i w biu­rach podróży w Rimini we Włoszech oraz 30 uczniów technikum żywienia i usług gastro­nomicznych w restauracjach w Grecji. Orga­nizacjami goszczącymi są: SistemaTurismo w Rimini we Włoszech, JZ Technologies w Londynie w Wielkiej Brytanii i Olympus Education Service w Neoi Pori w Grecji.


     Główne cele projektu to: zwiększenie praktycznych umiejętności i kompeten­cji, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, dosto­sowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pra­cy, wzrost umiejętności porozumiewania się w językach obcych. Projekt ma duże znaczenie dla nauczania i rozwoju zawodo­wego uczniów techników, gdyż wzbogaca ich w nowe umiejętności i wiedzę fachową oraz zwiększa ich mobilność na rynku pra­cy. W wyniku powiązań między światem pracy a edukacji projekt zwiększa szanse zatrudnienia przyszłych absolwentów na europejskim rynku usług.


    Opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele ZSZ i przedstawiciele organizacji partnerskiej, a także opiekunowie w poszczególnych przedsiębiorstwach. Uczniowie technikum informatycznego będą zajmować się montażem i obsługą komputerów osobistych oraz^ urządzeń peryferyjnych, a także montażem i admi­nistracją lokalnych sieci komputerowych. Praktykanci z technikum hotelarskiego będą zajmować się obsługą turystów w hotelach oraz organizowaniem w biu­rach podróży imprez turystycznych. Tech­nicy żywienia opanują umiejętności przy­gotowania potraw i obsługi konsumenta. Dodatkowym rezultatem projektu będzie zwiększenie umiejętności uczniów w poro­zumiewaniu się w języku angielskim, a tak­że włoskim i greckim, poznanie kultury włoskiej, angielskiej i greckiej oraz naby­cie samodzielności i odpowiedzialności. Uczniowie odbędą przygotowanie pedago­giczne, kulturowe i językowe. Uczestnicy projektu będą mieć zapewniony transport do miejsca odbywania praktyki, ubezpie­czenie, zakwaterowanie i wyżywienie za granicą, bilety na środki transportu i kieszonkowe. Po ukończeniu praktyki ucznio­wie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kompetencji oraz doku­ment Europass Mobilność.


- Grecka przygoda to dopiero dobry po­czątek otwarcia się naszych szkół na Eu­ropę - mówi starosta Andrzej Romańczuk. - Jestem przekonany, że młodzież nie tyl­ko będzie się tam doskonaliła zawodowo, zdobędzie nowe doświadczenia, ale rów­nież pozna lepiej świat i mechanizmy rynku i zasad pracy w Europie.


Ostatnia aktualizacja ( Czwartek 13 kwietnia 2017 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Powiat włodawski
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

W skrócie
Pomysł utworzenia II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie dojrzewał od początku przemian, jakie dokonały się w Polsce w 1989 roku. Jednak dopiero w roku szkolnym 1990/91 można było przystąpić do przygotowania konkretnych projektów otwarcia nowej szkoły. Szczególnie zaangażowani w dzieło tworzenia II LO we Włodawie byli: mgr Józef Pawlin ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 , który kończąc swoja kadencję dyrektorską, za punkt honoru postawił sobie utworzenie liceum ogólnokształcącego przy istniejącym już zespole szkół.
Licznik odwiedzin
5839767