tarcza header image
Start arrow Aktualności arrow Przetarg na remont części dachu warsztatów szkolnych
Przetarg na remont części dachu warsztatów szkolnych
Napisał Sekretariat   
Poniedziałek 20 września 2010

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

i II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

we  Włodawie

ul. Modrzewskiego 24

tel. /fax 82-5721-488 

e-mail:

www.2lo.wlodawa.pl

Ogłasza  przetarg  nieograniczony

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części dachu  budynku warsztatów szkolnych

CPV 45.26.12.10-9 , 45.32.00.00-6

 

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie części dachu budynku warsztatów szkolnych. Zakresem zamówienia objęte będą następujące prace:

- demontaż instalacji odgromowej,

- demontaż czap kominowych,

- nadmurowanie kominów wentylacyjnych,

      - nadmurowanie ściany budynku,

- montaż i wypoziomowanie murłat,

- montaż krokwi,

- ułożenie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm,

- ułożenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na łatach oraz obróbek blacharskich w kolorze czerwonym,

- montaż rynien i rur spustowych blaszanych w kolorze brąz,

- montaż instalacji odgromowej,

- wykonanie podbitki okapów deskami lub panelami PCV.

2.      Szczegółowy wykaz wielkości i zakresu robót zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.      Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

4.      Wymagany termin wykonania zamówienia do 06.12.2010 r.

5.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące 22-200 Włodawa ul. Modrzewskiego 24,   w pok. 4  w godz. od 8oodo 15oo.

6.      Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.09.2010 r.

7.      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej www.2lo.wlodawa.pl          

8.      Oferty należy składać do dnia 11.10.2010r. do godz. 10 00 w sekretariacie Zamawiającego.

9.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.10.2010r. o godz. 10 20 w siedzibie Zamawiającego.

10.  Kryterium  oceny ofert - cena brutto / 100% /.

11.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

12.  Zamawiający nie będzie żądał wpłacenia wadium.

13.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

14.  Przepisy dotyczące umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów i aukcji elektronicznej nie mają  zastosowania.

15.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Zdzisław Kozłowski,                       który udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 8oo do 15oo 
tel.  82-5721-488.

16.  Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków zawartych w SIWZ oraz art. 22 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych.

17.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1)      odpowiednio wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2 wraz z kosztorysem ofertowym.

2)      oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24   ust. 1 i 2   ustawy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że oferent prowadzi działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.

4)      polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

5)      umowę regulującą  współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą co najmniej upoważnienie dla jednej ze stron umowy od pozostałych stron do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub reprezentowania i podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego /jeżeli dotyczy/.

6)      Oświadczenie wykonawcy dotyczące wskazania tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom– stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.

7)      Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

 Pliki do pobrania:

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

        Włodawa, dn. 20.09.2010 r.                                                                 DYREKTOR

Ostatnia aktualizacja ( Poniedziałek 20 września 2010 )
< Poprzedni   Następny >
Biuletyn Informacji Publicznej w ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie
Facebook szkoły
ePUAP2
ePUAP
Dziennik UONET+

Ważne strony
Oferta edukacyjna
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Nasz Patron -2 Mazowiecki Pułk Saperów
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Powiat włodawski

W skrócie
Czy chcesz się włączyć w rozwój ZSZ NR 1 i II LO we Włodawie? Wstąp w szeregi uczniów naszej szkoły. Zapoznaj się z nowymi zasadami rekrutacji.
Licznik odwiedzin
6181959