Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Pomożemy naszym uczniom

Najpierw pandemia Covid-19 i wiele tygodni nauki zdalnej, izolacji od rówieśników i wszelkich atrakcji. Teraz dramatyczne doniesienia z wojny na Ukrainie, która sprawiła, że wielu naszych uczniów z tego kraju, po zakończonych feriach nie przyjechało do Włodawy, aby kontynuować naukę. Walczą o swój kraj, o wolność, albo po prostu nie mają możliwości, aby przedostać się do Polski. To wszystko wpływa na pogorszenie stanu psychicznego młodzieży. Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego zdecydowała o zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami uczniów. Wśród propozycji są: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz terapia psychologiczna. Warunkiem uczestnictwa w nich jest złożenie deklaracji (w formie papierowej lub elektronicznej) u wychowawcy klasy najpóźniej do 4 marca.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony po zebraniu deklaracji, natomiast już wiemy, że będą prowadzone do 20 grudnia. Podkreślić musimy, że zajęcia skierowane są do uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia zostaną zrealizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. poz. 339).

Skip to content