Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie

Zakończyliśmy semestr ze Szkołą Dialogu

Zwieńczeniem naszego udziału w tym ogólnopolskim programie edukacyjnym była realizacja gry terenowej pod nazwą „Modrzak”, opracowanej oczywiście przez naszą młodzież. Została przygotowana dla uczniów klas siódmych szkół podstawowych. Udział w niej wzięło 25 siódmoklasistów z SP 3 we Włodawie. Gra składała się z trzech etapów. W pierwszym młodzież została podzielona na pięć grup i każdej nadano żydowską nazwę. Następnie uczniowie otrzymali mapę Włodawy i musieli odnaleźć siedem punktów „żydowskich” znajdujących się w różnych częściach miasta. Po odnalezieniu każdego z punktów mieli pięć minut na przeanalizowanie informacji o danym miejscu i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Za każdą poprawną odpowiedź grupa otrzymywała dwa punkty.

Kolejny etap odbył się na warsztatach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego. Na ścianach korytarza rozwieszone zostały plansze z definicjami żydowskich terminów i pojęć. Młodzież miała siedem minut na przeanalizowanie wszystkich i zapamiętanie jak największej liczby tych wyrażeń. Następnie grupy otrzymały koperty z wypisanymi na karteczkach definicjami oraz terminami i musiały je prawidłowo połączyć, za co otrzymały kolejne punkty. W ramach trzeciego etapu przeprowadzono quiz wiedzy. Na tablicy multimedialnej wyświetlone zostały pytania, na które uczestnicy musieli udzielić pisemnych odpowiedzi.

– Celem gry w ramach edukacji rówieśniczej było przybliżenie naszym młodszym koleżankom i kolegom dziejów społeczności Żydowskiej we Włodawie i upamiętnienie Żydów mieszkających niegdyś na terenie naszego miasta – podsumowują Modrzacy.

Warto wspomnieć, że jednym z wcześniejszych działań naszej młodzieży była organizacja wycieczki po Włodawie. Natomiast celem programu jest upowszechnienie wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa żydowskiego oraz historii społeczności żydowskiej wśród współmieszkańców i innych potencjalnie zainteresowanych osób. Program ma też skłonić młodzież z mniejszych miast oraz wsi do aktywizacji na rzecz samodzielnego odkrywania lokalnej żydowskiej historii, przeciwdziałać antysemityzmowi, a także budować postawę otwartości wobec różnorodności i odmienności.

Organizatorem programu jest Fundacja Forum Dialogu. Modrzacy realizując swój projekt pracowali pod okiem trenerek i edukatorek z Fundacji, a także Mariusza Czuja, nauczyciela historii oraz Wiedzy o Społeczeństwie w ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie.

Za swoje działania mogą jednak zostać uhonorowani. Sprawozdanie✍ z realizacji projektu zostało bowiem przesłane do Fundacji. Spośród wszystkich projektów, jakie wpłyną do programu wybrane zostaną najciekawsze, które w ramach drugiego etapu będą prezentowane i poddane ocenie konkursowej przez zespół pracowników Fundacji oraz zewnętrznych ekspertów. Następnie wyłonieni zostaną laureaci oraz wyróżnieni.

Skip to content